Rotondes Parrega

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat met ingang van 17 mei 2016 tot en met 11 juli 2016 het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied voor iedereen ter inzage ligt. Het voorontwerp ligt bij de gemeentelijke balies in Bolsward en Sneek ter inzage. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-vont

De plannen voor Parrega zijn volgens de lijst met aan te pakken knelpunten:

N359 afslag Parrega-Noord: wensbeeld rotonde / ovonde

N359 afslag Parrega-Zuid: saneren of volwaardig voorrangskruispunt (of T-aansluiting)

Inloopmiddagen- en avond

Er zijn vier inloopmiddagen en een inloopavond vastgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten kan door iedereen worden bekeken of percelen op de juist wijze zijn bestemd. Ook kan de nodige informatie worden ingewonnen. Hieronder een overzicht:

-31 mei 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: De Roskam te Witmarsum

-2 juni 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: De Klink te Koudum

-14 juni 2016 tussen 18.30 uur en 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in IJlst

-28 juni 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: It Honk te Exmorra

-30 juni 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: De Klameare te Workum

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HM te Sneek.

Wilt u uw reactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met het secretariaat van de afdeling ROEZ (tel. 140515). U moet dit doen vóór 5 juli 2016.

Tijdens de inzagetermijn (met uitzondering van de hiervoor genoemde inloopmiddagen), kunt u op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur telefonisch inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan stellen (tel. 140515). U wordt dan doorverbonden met een medewerker die bij het opstellen van het bestemmingsplan is betrokken.

Vervolgtraject

 

Van de ingediende inspraakreacties wordt een aparte nota gemaakt die aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt voorgelegd. Misschien is het nodig om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het aangepaste bestemmingsplan wordt daarna als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen.   

Het Dorpsbelang zal naar één van de eerste inloopmiddagen gaan om meer informatie te krijgen over de voorgenomen plannen. De verkregen informatie zal voor zover mogelijk op korte termijn bekend worden gemaakt op de website van Parrega en via Facebook. Het Dorpsbelang adviseert iedereen om verder zoveel mogelijk gebruik te maken van de inloop- en inspraakmogelijkheden.